telefon numaramız

0312 446 61 36

email

info@icgiaf.org

KURULUŞ

MADDE 1- İç Anadolu Bölgesi ve çevresinde bulunan Genç İş Adamları Dernekleri çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve üst bir yönetim kurulu oluşturmak üzere, “İÇ ANADOLU GENÇ İŞ ADAMLARI FEDERASYONU” adıyla bir federasyon kurmuşlardır. Kısa adı, “İÇGİAF” tır.

 

MERKEZ

MADDE 2- İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu’nun merkezi, Ankara ilindedir. Üye derneklerin bulunduğu illerde genel kurul kararıyla, temsilcilikler açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yeri mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

KURUCULAR

MADDE 3- Kurucu, Genç İş Adamları Derneklerinin adı, merkezi ve ikametgâhları son sahifede gösterilmiştir. Kurucu Genç İş Adamları Dernekleri; Derneğin faaliyet konusu, federasyon tüzüğünün 4 ve 5. Maddelerine uygun ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulup faaliyetlerine halen devam eden derneklerdir.

 

FEDERASYONUN AMACI

MADDE 4- İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

 

FEDERASYONUN FAALİYET KONUSU

MADDE 5- İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

 

İŞBİRLİĞİ

MADDE 6- İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu  aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri Federasyonları, Türkiye Genç İşadamları Yüksek Kurulu, Türkiye Genç İşadamları Vakfı, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu ile işbirliği yapar; kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Vakıflarla ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği sağlar.

 

FEDERASYONA ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 7- İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu’na, Federasyonun kuruluş amacıyla, amaçları aynı olan;

1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlayarak tüzel kişiliğe haiz, faal,

2. İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu tüzüğünü, Genel Kurulunda kabul ederek, İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonuna katılma kararı almış ve yetkili kişileri belirlemiş,

3. İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Tüzüğü uyarınca giriş ödentisi ve yıllık aidatını ödemiş olan Genç İşadamları Dernekleri, yazılı başvuruda bulunarak, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üye olabilir.

 

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL

MADDE 8- Tüzüğün 7. Maddesinde öngörülen şartları taşıyan yazılı üyelik başvurusunu, Federasyon Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe göstermesi zorunlu değildir. Üyeliğe kabulü yapılan dernek, diğer üyelere duyurulur.

 

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 9- Federasyon üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, federasyon faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 10- Hiçbir üye, federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Federasyon üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle federasyon üyeliğinden ayrılabilirler. Federasyon üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak başvurmak zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 11- Federasyon üyeliğinden çıkarılmak için aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması gereklidir.

1. Federasyon üye olduktan sonra, federasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

2. Federasyon tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak.

3. Yıllık aidatını, Genel Kurul’da alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Federasyon Yönetim kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen, ödememekte ısrar etmek,

Federasyon Yönetim Kurulunca, Federasyon Disiplin Kurulundan üye hakkında görüşünü bildirmesi istenir ve verilecek görüş göz önünde bulundurularak, üye hakkında Yönetim Kurulunca karar verilir. Üyenin Genel Kurula itiraz da bulunma hakkı saklıdır. Üyelikten çıkarılan üye, diğer üyelere duyurulur.

Federasyon Üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye, çıkarıldığı ay dahil, yıllık aidatını ve federasyon demirbaşını vermek zorundadır.

 

FEDERASYON ORGANLARI

MADDE 12- Federasyonun organları;

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

4. Disiplin Kurulu

5. Yüksek İstişare Kurulu


GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE 13- Genel Kurul, 3 yılda bir Şubat ayı içerisinde toplanır. Genel Kurul,  Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ve federasyon delegelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine her zaman olağanüstü toplanır.


GENEL KURULDA TEMSİL

MADDE 14- Federasyonun Genel Kurulunda, federasyona üye dernekler, 50 üyeye kadar 5 delege, 50 üyeden sonra her 15 üyeye ilave olarak 1 delege eklenir. Her ne koşul olursa olsun, bir derneğin delege sayısı 25’ten fazla olamaz. Federasyon üyesi her dernek, federasyon genel kurulunda kendisini temsil edecek delegelerini, dernek genel kurul toplantısında seçer ve seçim tarihini izleyen en geç 30 gün içerisinde federasyona bildirir.

 

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ

MADDE 15- Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan dernek delegelerinin listesini düzenler ve federasyon üyesi derneklerin birikmiş tüm aidat borçlarını en geç genel kurulun toplantı gününden bir hafta öncesine kadar, ödenmesi için uyarıda bulunur.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.


TOPLANTININ YERİ 

MADDE 16- Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmasına uygun bir yerde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu il sınırlarının dışında yapılamaz.

 

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 17- Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması ile, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ  

MADDE 18- Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Yeterli sayı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki katip üye, Divan Başkanlığına seçilir. Toplantının yönetimi, Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Yardımcıları birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeleri 30(otuz) gün içerisinde Mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere, Yönetim Kuruluna teslim eder.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI 

MADDE 19- Oylamalar açık olarak yapılabilir. Ancak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri, gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu (21 kişi asil, 21 kişi yedek), Denetleme Kurulu (3 kişi asil, 3 kişi yedek), Disiplin Kurulu(3 kişi asil, 3 kişi yedek) asil ve yedek üyelerini ayrıca TÜGİK Konfederasyon (60 kişi asil, 60 kişi yedek) delegelerini tek bir liste ile divana sunulabilir. Gizli oylama federasyon mührünü taşıyan zarf ve oy pusulaları kullanılarak yapılır. Oy pusulası, mühürlenmiş sandığa atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak en çok oyu alan adaylar, kazanmış olur. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

KARARLARA KARŞI İTİRAZ 

MADDE 20- Kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan toplantıda hazır bulunan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararına karşı, federasyon içi başvuru yolları tüketilmedikçe, iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  

MADDE 21- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1. Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu ibra etmek.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

3. Gizli oy tasnifle Yönetim Kurulu için 21 asil, 21 yedek; Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek; Disiplin Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.

4. Federasyondan ihraç edilen derneklerin itirazını incelemek ve karara bağlamak.

5. Gerektiğinde federasyonun ikamet ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için bina satın almak, satmak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kurluna yetki vermek.

6. Federasyonun amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.

7. Gerektiğinde federasyon tüzüğünü kısmen ve tamamen değiştirmek.

8. Federasyonun, konfederasyona katılması hususunda karar vermek.

9. Federasyonun Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki konfederasyon veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek.

10. Genel Kurul, federasyonun organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

11. Mevzuat ve federasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 22- Genel Kurulca toplantıyı izleyen 30(otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, meslekleri ve ikametgahları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 23- Federasyonun yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, 21 asil ve 21 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması ile doldurulur. Yönetim kurulu kendi arasında dilediği kadar başkan yardımcısı ya da başkan vekili belirleyebilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

1. Federasyonu temsil ve ilzam etmek ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki vermek.

2. Kendi üyeleri arasından bir genel başkan, üç genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçmek.

3. Federasyondan ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve bu dilekçeleri karara bağlayarak sonucu istifa eden üyeye bildirmek.

4. Federasyon gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

5. Federasyon gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacı ile her türlü işlemleri yapmak.

6. Federasyon tüzüğüne ve üyelik sorumluluklarına, üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumlarını Disiplin Kuruluna bildirmek, Disiplin Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararını göz önünde bulundurarak, üye hakkında uyarma, kınama ve üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek.

7. Federasyon üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına ve gerektiğinde çıkarılmasına karar vermek ve Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak.

8. Ayda en az 3 defa toplanarak federasyonun işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak.

9. Gerekli gördüğü taktirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak.

10. Federasyon tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 25- Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Çoğunlukla karar alınır. Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurul’nda asil üyenin istifası halinde yedek Yönetim Kurulu Üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulmaması ve Yönetim Kurulu mevcut üye sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinden biri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ  

MADDE 26- Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşunca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 27- Federasyonun yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer; en az üç ayda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile alır.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 28- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

1. Federasyonun bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerileri Yönetim Kuruluna bir rapor ile bildirmek.

2. Yönetim Kurulunda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerileri bildirmek.

3. Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya toplandığında Genel Kurula sunmak.

Denetleme Kurulu, çalışma esas ve usullerini içeren denetleme yönergesine göre çalışmalarını yürütür. Yönerge, Genel kurul kararıyla yürürlüğe konulur.

 

DİSİPLİN KURULU  

MADDE 29- Genel Kurulca, 3 asil ve 3 yedek olmak üzere seçilir. Yönetim Kuruluna, tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  

MADDE 30- Görev ve yetkileri şunlardır;

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından sevkedilen üye hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yapar. Araştırma sonucunda üye hakkında yapılmasını uygun gördüğü işlemi, bir yazı ile Yönetim Kuruluna 45 gün içinde sunar.

 

DİSİPLİN KURULUNA SEVK NEDENLERİ

MADDE 31- Disiplin Kuruluna sevk nedenleri şunlardır;

1. Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.

2. Genel Kurul kararına uymamak.

3. Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.

4. Federasyonu siyasi amaçlara alet etmek.

5. İş ahlakı ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.

 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI 

MADDE 32- Federasyonun sağlayacağı gelirler;

1. Giriş aidatı ve üye aidatı,

2. Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

3. Federasyonun mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler,

4. Bağışlar ve yardımlar,

5. Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Üyeler genel kurulca belirlenecek yıllık aidatı eşit olarak öderler. Yeni üye genel kurulca belirlenecek olan giriş aidatını ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere öder. Aidatlar yıllık olarak verileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı, üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Federasyona kabul edilen üye kabul edildiği ay itibari ile, federasyon aidatını muntazaman öder.

 

FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USUL

MADDE 33- Federasyon gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Yapılacak harcamalar, yönetim kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, federasyonun saymanıdır. Sayman için yönetim kurulu kararı ile yetki belgesi düzenlenir. Sayman dışında kimse makbuz düzenleyemez. Federasyon adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz.

 

Alındı belgeleri ve yetki belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda 5253 saylı Dernekler Kanununun 11. Maddesine göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulur.

 

Gelir ve giderler, ilgili deftere sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, üye kayıt defterine genel sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, federasyon gelir ve gider durumunu aylık olarak üye derneklerin aidat ödeme çizelgesi ile birlikte yönetim kurulunun bilgisine sunar. Ayrıca üç ayda bir alınacak denetleme raporu, üyeleri e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir.

Federasyonun bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır. Federasy

on, Genç İş Adamları Derneklerinin oluşturduğu bir konfederasyona üye olduğu taktirde, konfederasyonun çalışma döneminin bütçesinin gelir çizelgesinde kendileri için konulmuş bulunan gelir ve paylar için kendi çalışma dönemi bütçesinde gider çizelgelerinde karşılıklı olarak ödenek koymak zorunluluğundadır.

 

YARDIM

MADDE 34- Federasyon siyasi partilerden işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.

 

FEDERASYONUN TUTACAĞI DEFTERLER

MADDE 35- Federasyon, 5253 sayılı Dernekler Kanununun11. Maddesine göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden onaylanmış olması zorunludur.

 

FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 36- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 37- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az 1/10’un yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ilk toplantıda kayıtlı üyelerin 2/3’ün toplantıda hazır bulunması ve kabul etmesi gerekmektedir.

 

İkinci toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için toplantının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk aranır ve üyelere 2/3’ün kabul etmesi gereklidir.

 

FEDERASYONUN FESHİ

MADDE 38- Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurul federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlamaması halinde genel kurul ikinci toplantıya çağrılır; ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Toplantı yeter sayısı sağlandıktan sonra, fesih konusu görüşülebilir. Ancak federasyonun feshine karar verebilmesi için her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin federasyonun fesih şeklinde oy kullanması şarttır. Federasyonun feshi, Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Mahalli Mülki amirliğine bildirilir. Federasyonun alacakları varsa tahsil edilir. Borçları ödendikten sonra geri kalan tüm menkul ve gayrimenkulleri Kızılay Derneğine devredilir.

 

FEDERASYON ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ

MADDE 38

1. AMAÇLAR

 Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak,

 İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşik gelişmesine katkıda bulunmak,

 İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,

 İş âleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek.

 

2. GENEL İLKELER

a) DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı olarak kalırlar. Bu ilke uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

b) VERİLERİN KORUNMASI

c) HUKUKA SAYGI

Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyetinin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar.

Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar;

d) ÇALIŞMA ORTAMI

e) BİLGİ ELDE ETME

Kişi ve kuruluşlar, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

f) ÇEVRE

Kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

g) ÇALIŞANLAR

Kişi ve kuruluşlar, çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 39- İç Anadolu Genç İşadamları tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

 

YÖNETMELİK

MADDE 40- Bu tüzüğün uygulanması için gerektiğinde yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu çalışma yönergesi hazırlanabilir.

 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYESİ, DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYESİ, DİSİPLİN KURULU ASİL VE YEDEK ÜYESİ, TÜGİK DELEGELERİNİN BELİRLENMESİNDEKİ KISTASLAR

MADDE 45- Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenirken delegelerden seçilebileceği gibi üye derneklerin delege olmayan üyelerinden de seçilebilirler.

 

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu için seçilecek 60 asil, 60 yedek delege İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu başka konfederasyonlara ve birliklere katılması halinde, o konfederasyonlara da İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu’nu delege olarak temsil edeceklerdir.

 

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonuna seçilecek 60 asil, 60 yedek üye, İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonun delegelerinden seçilebileceği gibi, İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonunun üye derneklerin delege olmayan üyelerinden de seçilebilir.

 

Geçici Madde 1- İşbu tüzük değişikliği yapıldığı Genel Kurul için de geçerli olacaktır.

MADDE 46-Yüksek İstişare Kurulu 5 kişiden oluşur.

 

 

© Tüm Hakları Saklıdır. İÇGİAF / İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu